W chwili obecnej przedsiębiorstwa zwracają uwagę na ekologię, wiele film chce wiedzieć jaki odcisk ich działalność wywarła na środowisku naturalnym. SISTRADE jako jedna z niewielu firm, a jedyna w branży opakowaniowej, stworzyła rozwiązanie do pozwalające wprowadzić do firmę filozofię eco-efficiency. Zestaw narzędzi dedykowany tej filozofii pozwala najpierw zmierzyć a potem zoptymalizować wpływ firmy na środowisko naturalne. Moduł pozwala na tworzenie kilku różnych scenariuszy i poprzez odpowiedni benchmark wdrożyć politykę eco-effciency do firmy.

Sistrade ECOManager, został opracowany w ramach projektu PRODUTECH-PSI: Nowe produkty i usługi dla przemysłu, w działalności PPS 5 - Efektywność Energii i Środowiska Systemów Produkcyjnych. ECOManager jest to narzędzie do scharakteryzowania i poprawy ekoefektywności systemów produkcyjnych.

Główne Cechy

 • Ułatwia analizę/ocenę bilansu masy i energii w systemach produkcyjnych (Wejścia/wyjścia).
 • Zawiera metodologię do definiowania wskaźników wydajności ekonomicznej i środowiskowej (KPI i KEPI).
 • Umożliwia integrację działalności ekonomicznej z działalnością środowiskową firmy (lub procesów) i generuje informację niezbędną do oceny ekoefektywności.
 • Prezentacja wyników na tablicy wskaźników (tabele podsumowujące), wykresów i tabel na podstawie kluczowych zmiennych dla użytkownika.
 • Generowanie profilu ekonomicznego i środowiskowego firmy lub procesu.
 • W zależności od uzyskanych wyników, użytkownik może ustawić priorytety i mierzyć najważniejsze nieefektywności, które pozwalają również na realizację działań doskonalących ukierunkowanych na zmniejszenie kosztów, na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów i surowców oraz zmniejszenie wpływu na środowisko.

 • Symulacja scenariuszy i określenie ekonomicznych i środowiskowych celów:
  • Oprogramowanie pozwala użytkownikowi symulować zmiany w procesie produkcyjnym lub w procesach firmy i ocenić zyski, które mogą powstać w wyniku tych zmian. Scenariusze symulacji mogą również pomóc użytkownikowi zrozumieć, jakie zmiany/poprawki powinny być wykonywane w celu osiągnięcia określonych celów.
 • Definicja wskaźników wydajności dla różnych etapów procesu produkcyjnego:
  • Program zawiera szereg referencyjnych wskaźników (przykładowo – emisje stałe, ciekłe lub gazowe). Użytkownik może porównać wskaźniki pochodzące z własnego przedsiębiorstwa ze wskaźnikami referencyjnymi.
 • Najlepsze praktyki w badaniu ekoefektywności:
  • Wykazy najlepszych praktyk pozwalają użytkownikowi zmniejszać typowe problemy związane z ekoefektywnością procesu.

Oprogramowanie jest opracowane przez różne podmioty Krajowego Systemu Nauki i Techniki (STCN), INEGI, ISQ, CENI, IST, wsparte badaniami różnych Centrów Technologicznych, które reprezentują pięć linii produkcyjnych, CATIM (Obróbka metali); CENTIMFE (Tłoczenie); CEVALOR (Kamienie ozdobne); CITEVE (Wyroby włókiennicze); CTIC (Wyroby skórne), w celu uwzględnienia najlepszych praktyk każdego procesu.

Oprogramowanie jest testowane przez dwie firmy członków konsorcjum, firmę obróbki metali (TEGOPI SA) oraz firmę z sektora włókienniczego (IDEPA SA), w celu sprawdzenia metodologii opracowanych i włączonych do oprogramowania.

Eco-efficiency jest połączeniem dwóch słów "eko" - ekonomia i ekologia, w celu połączenia wartości produktu z wpływem na środowisko. Podstawowym celem eko-efektywności jest zwiększenie wartości netto firmy/produktu/procesu "Zrób więcej mniejszym kosztem".

Eko-efektywność może być wskaźnikiem wydajności stabilnych firm i organizacji, do pokazania postępu gospodarczego i ekologicznego, przez wkład (wartość) dla dobrobytu i co oznacza efektywne wykorzystanie zasobów środowiskowych, ekonomicznych i ludzkich.

Kwantyfikacja eko-efektywności stymuluje waloryzację biznesu, poprzez przychody ze skutecznego obniżenia kosztów (materiałów, energii i szkód środowiskowych), albo przez przejrzystości w zakresie komunikacji funkcji produktu/procesu.

 

Charakterystyka Wydajności Ekoefektywności

Oprogramowanie Sistrade ECOManager jest narzędziem wspierającym podejmowanie decyzji, które łączy w sobie oddziaływanie na środowisko z wynikami ekonomicznymi. Celem jest określenie ekoefektywności procesu produkcyjnego równolegle monitorując wpływ na cele biznesowe firmy.

To narzędzie wspierające podejmowanie decyzji jest również symulatorem różnych scenariuszy, które analizują wielokrotne zbieżności decyzji z celami i zadaniami oraz zarządzania alternatywnymi hipotezami.

W Sistrade ECOManager, prezentacja wyników jest regulowana przez użytkownika i używa języka w pełni zintegrowanego z kontrolą zarządzania firmą, w dziedzinach: środowiska, ekonomicznych i społecznych.

Sistrade ECOManager składa się z czterech modułów:
 • Analiza przepływu energii i masy (APEM);
 • Ocena oddziaływania na środowisko (EPE);
 • Model obliczania oddziaływania na środowisko (MEIC);
 • Model kalkulacji wartości (VCM).
ECOManager jest zintegrowany z systemem do zarządzania, pozwalając na kontrolę poniższych procedur:
 • Inwentaryzacja zużycia i emisji;
 • Bilans masy i energii dla każdego procesu;
 • Identyfikacja aspektów ekologicznych;
 • Ocena znaczenia aspektów ekologicznych;
 • Określenie celów i zadań;
 • Identyfikacja zasad ekoefektywności do poprawy;
 • Ocena oddziaływania na środowisko;
 • Określenie wartości cech funkcjonalnych;
 • Obliczanie wartości według standardu rachunkowości;
 • Identyfikacja i kwantyfikacja wskaźników wydajności;
 • Obliczanie współczynnika ekoefektywności;
 • Parametryzacja procesów firmy;
 • Określenie rozwoju ekoefektywności;
 • Symulacja i porównanie różnych wskaźników.

Użytkownicy tego narzędzia mogą wybrać jedną z trzech wersji, które różnią się poziomem wymaganych szczegółów informacji, dotyczącej procesów i w związku z tym, w prezentacji mniej lub bardziej zagregowanych wyników.

Najprostsza wersja Sistrade ECOManager odpowiednia jest dla użytkowników bez doświadczenia w stosowaniu metodologii: AMFE, EPE, MEIC lub VCM. Jednak dla użytkowników ze znajomością procesów operacyjnych. W tej wersji analiza ekoefektywności ograniczona jest do procesów wskazanych przez użytkownika. Przykładowo - zużycie materiału jest analizowane, ale wpływ na środowisko procesu, wynikający z wydobywania,produkcji,transportu materiałów nie jest brany pod uwagę. W przypadku odpadów, wyłącznie wpływ przetwarzania odpadów na środowisko jest analizowany, gdy są one spalane lub składowane.

Wersja pośrednia jest przeznaczona dla użytkowników z doświadczeniem w analizie procesu i którzy są zaznajomieni z zastosowaniem metodologii: AMFE, EPE, MEIC lub VCM. Co do informacji o procesie, można wskazać szczegóły zużycia i emisji działań procesów oraz poznać cechy pochodzenia zasobów, jak również miejsce emisji. W tej wersji, określenie wpływu na środowisko jest szersze, biorąc pod uwagę procesy przed i po procesie badania. Użytkownik może korzystać z zawansowanej wersji, która składa się z dostosowanego produktu, który zawiera specyficzne informacje o systemie produkcyjnym do raportowania.

Parametryzacja wymaga znacznych zmian w oprogramowaniu, które mogą być dokonane tylko przez zespół techniczny Sistrade ECOManager.

Często występują trudności w zmierzeniu aspektów środowiskowych, szczególnie w tych wypadkach, gdy jest brak stałej struktury o wykorzystaniu zasobów, materiałów, wody i energii. Z tego powodu Analiza przepływu energii i masy (AMFE), ma kluczowe znaczenie dla planowania działań związanych z zarządzaniem ochroną środowiska.

Celem AMFE jest przedstawienie podstawowych wytycznych dla określania krytycznych przepływów zasobów, a także ich potencjału w zakresie oszczędności ekonomicznych oraz poprawy środowiska. Konieczne jest również zwrócenie uwagi na potrzebę przesyłania danych i monitorowania wybranych aspektów środowiskowych, których zapisanie jest niezbędne do ciągłej poprawy zapobiegania zanieczyszczeniom. Rozwój ten zostanie określony ilościowo za pomocą wskaźników eko-efektywności.

Dane niezbędne do tego etapu są takie same jak dane okresowych ocen przedsiębiorstwa, wymienione w sprawozdaniach monitorujących działalność przedsiębiorstwa, szczególnie w następujących aspektach:
 • Zmienność/tendencja zużycia surowców, energii, wody, opakowań, itp.;
 • Zmienność/tendencja zużycia niebezpiecznych substancji;
 • Zwiększenie lub zmniejszenie wolumenu produkcji;
 • Zmiany w ilości odpadów wygenerowanych emisji i ścieków;
 • Realizacja programów ochrony środowiska.

W tym kontekście, ustalenie ekoefektywności, zależą od wysiłku, który użytkownik zamierza rozwijać w AMFE oraz od zainstalowanych infrastruktur monitorowania. Na przykład, w tabeli przedstawione są niektóre źródła najczęściej spotykanych danych.

Metodologia oceny oddziaływania na środowisko zapewnia charakteryzowanie wydajności środowiska pod względem intensywności aspektów ekologicznych w każdym z siedmiu celów ekoefektywności.

Badane są współczynniki ryzyka w całkowitej analizie ekoefektywności.

Określenie znaczenia aspektów środowiskowych określa się za pomocą następujących zmiennych:
 • Intensywność aspektów jest określona przez powiązanie każdego aspektu środowiskowego z siedmioma celami ekoefektywności;
 • Częstość występowania aspektów środowiskowych;
 • Ważność aspektów ochrony środowiska, w zależności od potrzeby zapobiegania;
 • Rozszerzenie aspektu, ocenia miejsce, które jest pod wpływem aspektu środowiskowego.

Użytkownik przydziela klasyfikację dla każdego aspektu (1, 3 lub 5) na kryteria intensywności, częstości, ważności oraz rozszerzenia. Poprzez analizowanie oceny znaczenia aspektów, są zidentyfikowane aspekty środowiskowe odpowiedzialne za realizację celów ekoefektywności.

Istotne aspekty środowiskowe wynikające z EPE, są motorem poprawy ekoefektywności i służą jako podstawa do ustanowienia porównania jej wskaźników. Zatem, na tym etapie, rozpoczyna się wybór wskaźników i zasad ekoefektywności uwzględnionych w procesie rozwoju.

Obliczenie znaczenia wpływu na środowisko badanego procesu. System uzyskuje dane obliczenia na podstawie oceny cyklu życia (LCA).

LCA międzynarodowa znormalizowana metodologia poprzez normy ISO, która pozwala uzyskać szczegółową informację znaczenia wpływu na środowisko produktu, procesu lub usługi. Poprzez daną metodologię można ustawić kluczowe aspekty i/lub potencjalne wpływy na środowisko związane z każdym z etapów cyklu życia od nabycia lub wydobycia surowców do czasu ich produkcji, używania i końca życia.

Znormalizowana metodologia LCA jest przedstawiona w serii 14040 ISO w następujący sposób:
 • ISO 14040:2006 – Zarządzanie środowiskowe – Ocena cyklu życia – Zasady i struktura;
 • ISO 14041:1998 – Zarządzanie środowiskowe – Ocena cyklu życia – Określenie celu i zakresu oraz analiza zapasów;
 • ISO 14042:2000 – Zarządzanie środowiskowe – Ocena cyklu życia – Ocena wpływu cyklu życia;
 • ISO 14043:2000 – Zarządzanie środowiskowe – Ocena cyklu życia – Interpretacja cyklu życia;
 • ISO 14044:2006 – Zarządzanie środowiskowe - Ocena cyklu życia - Wymagania i wytyczne;
 • ISO 14047:2003 – Zarządzanie środowiskowe – Ocena wpływu cyklu życia – Przykłady zastosowania ISO 14042;
 • ISO 14048:2002 – Zarządzanie środowiskowe – Ocena cyklu życia – Format dokumentowania danych;
 • ISO 14049:2000 – Zarządzanie środowiskowe – Ocena cyklu życia – Przykłady zastosowania ISO 14041 dla określenia celu i zakresu oraz analizy zapasów.

Na podstawie tej metodologii, model obliczania oddziaływania na środowisko wdrożony w tym systemie jest powszechnie stosowany i zależy od zakresu, granicy badania i ustalonych zapasów(AMFE – Analiza przepływu energii i masy). Zgodnie z perspektywą cyklu życia, do obliczenia wpływu na środowisko, muszą być zidentyfikowane wszystkie przepływy wejść i wyjść systemu (AMFE). Przez układ rozumie się oddziaływanie między wszystkimi procesami jednostkowymi połączonymi ze sobą za pomocą przepływu produktów pośrednich, które stanowią jedną lub kilka określonych funkcji.

Od początku, ogólny proces powinien mieć surowce, zasoby i materiały pomocnicze jako przepływy wejść, które mogą być określone w następujący sposób:
 • Surowce – zestaw substancji, materiałów lub form energii niezbędnej do wytworzenia produktu i które będą częścią produktu końcowego;
 • Zasoby – zestaw substancji, materiałów lub form energii, które nie są istotne do wytworzenia produktu, ale które mają zasadnicze znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania stosowanego procesu produkcyjnego;
 • Materiały pomocnicze – zestaw substancji, materiałów lub form energii, których celem jest polepszenie procesu produkcyjnego, ale które nie są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania samego procesu produkcyjnego.
Głównymi przepływami procesu mogą być produkty, odpady, emisje i, w niektórych przypadkach, produkty uboczne:
 • Produkt – podstawowe substancje lub materiały powstałe w wyniku procesu produkcyjnego;
 • Produkt uboczny – produkty wtórne powstałe w wyniku procesu produkcyjnego, które mogą być używane, nie ponosząc dodatkowych przekształceń, w innym procesie produkcyjnym, w lub poza firmą;
 • Odpady – substancje lub przedmioty, które zostały usunięte lub muszą być usunięte, a mianowicie te, które są wskazane w Europejskim wykazie odpadów;
 • Emisje– bezpośrednie lub pośrednie zrzuty substancji, materiałów lub form energii do atmosfery, wody i gleby w stanie gazowym, ciekłym lub stałym.

Biorąc pod uwagę specyfikę każdego przepływu dla systemu produktu, model ten prezentuje różnorodność podejścia, zawsze stosując IMPACT 2002+ jako metodę oceny. Dana metoda oceny jest metodologią, która proponuje wdrożenie łącznego podejścia, na podstawie oceny ryzyka tradycyjnych przepisów dla wyboru środków chemicznych.

Łatwo jest zidentyfikować kluczowe substancje, emisji gazów i cieczy, dlatego, że, zgodnie z obecnym prawodawstwem, monitorowanie ich jest obowiązkowe. Aby osiągnąć konkretne wyniki Wpływu na środowisko dla tych substancji, należy połączyć stężenia i emitowane ilości z określoną metodą oceny. Co dotyczy pozostałych przepływów, zostały adaptowane specyficzne bazy danych, wyniki znaczenia wpływu na środowisko procesu, produktu lub usługi były jedynie orientacyjne.

Metoda IMPACT 2002+ przedstawia 14 kategorii wpływu (kategorie średniego poziomu), które pozwalają na bardziej szczegółową charakterystykę podstawowych przepływów i innych działań środowiskowych, które mogą przyczynić się do tego samego wpływu. Poprzez współczynniki przeliczeniowe, każda z tych kategorii jest przydzielana do jednej z 4 kategorii uszkodzeń (kategorie końcowego poziomu), zdrowie człowieka, jakość ekosystemu, zmiana klimatu i wyczerpanie zasobów. Suma wyników uzyskanych w każdej z powyższych kategorii generuje ostateczny wpływ na środowisko związany z danym procesem, produktem lub usługą.

Poprzez zastosowanie tego oprogramowania, określanie ekoefektywności procesów lub produktów jest oparte na poziomie zgodności zasad ekoefektywności z wynikami działalności, na które użytkownicy mają wpływ. Z tego powodu, na etapie oceny wpływu na środowisko, została zintegrowana miara intensywności aspektów środowiskowych dla rozwoju większej zgodności.

W związku z tym, użycie tego oprogramowania skupia się głównie na charakterystyce i rozwoju wartości produktu w odniesieniu do zużycia zasobów i wpływu na środowisko.

Wskaźniki wydajności/efektywności

Podobnie jak w określeniu wskaźników ekoefektywności, w wyniku korzystania z oprogramowania można określić ilościowo wskaźniki efektywności środowiskowej, KEPI.

Profil środowiskowy

Ogólny wynik wydajności środowiskowej i ekonomicznej jest przedstawiony przez profil środowiskowy.

Profil organizacji:
 • Organizacja, proces lub nazwa produktu;
 • Działalność gospodarcza;
 • Okres analizy;
 • Granice systemu;
 • Liczba pracowników;
 • Okres pracy.

Profil wartości:

Wskaźniki ogólne
 • Wartość produkcji w okresie;
 • Sprzedaż;
 • Zysk netto.
Wskaźniki specyficzne
 • Całkowita wartość produkcji;
 • Wartość dodana brutto;
 • EBITDA;
 • Rentowność produkcji;
 • Wskaźnik rentowności sprzedaży.

Profil ochrony środowiska:

Wskaźniki ogólne
 • Zużyte materiały oraz surowce;
 • Zużyta energia;
 • Zużyta energia pierwotna;
 • Zużyta woda;
 • Ogółem wytworzonych odpadów;
 • Odpady składowane.
Wskaźniki specyficzne
 • Emisja gazów cieplarnianych;
 • Emisja substancji zakwaszających;
 • Inne wybrane wskaźniki.
Profil ekoefektywności:
 • Profil ten jest tworzony na podstawie EFE. Przedstawiane są współczynniki tylko te, które są najważniejsze z punktu widzenia EFE.

 

Zobacz rozwiązanie ekoefektywności & zarządzania energią:

Więcej informacji

ZACZNIJ KORZYSTAĆ Z SISTRADE ERP JUŻ TERAZ

- Kompletne rozwiązanie klasy ERP dla Twojej firmy -