Jak zwiększyć wydajność produkcji?

SISTRADE to zestaw narzędzi wspierających koncepcją Industry 4.0 gdzie produkcja jest optymalizowana, kontrolowana a przede wszystkim automatyzowana. Jednym z głównych modułów SISTRADE jest moduł MES (Manufacturing Execution System), który to integruje maszyny produkcyjne z systemem informatycznym.

SISTRADE jest rozwiązaniem w pełni wspierającym koncepcję Industry 4.0 pozwalając na szybkie podejmowanie decyzji oraz gromadzenie i przetwarzanie wszystkich niezbędnych danych.

 

Product Lifecycle Management (PLM)

Zaczynając dyskusję o koncepcji Industry 4.0 należy przyjrzeć się zagadnieniu Product Lifecycle Management, czyli zarządzanie cyklem życiowym produktu. Jest to pierwszy krok przy wdrożeniu tej idei. W tym temacie, SISTRADE oferuje wiele narządzi wspierających wdrożenie w przedsiębiorstwie koncepcji PLM. Dzięki temu mamy lepsze zarządzanie nad zleceniami produkcyjnymi, to dane z PLM są fundamentem do stworzenia dobrego zlecenia produkcyjnego i pełnej definicji procesu produkcyjnego.

 • Karta danych technicznych
 • Bill of materials
 • Bill of processes (marszruta)
 • Kontrola wersji
 • Zarządzanie danymi
 • Elektroniczne instrukcje
 • Zarządzanie seriami
 
 • Symulacje i kalkulacje
 • Prace nad ulepszeniem produktu
 • Zasady magazynowania
 • Wyjścia
 • Testy i próby
 • Kontrola operacji
 • Ustawienia maszyn

 

Zlecenie produkcyjne

Zlecenie produkcyjne zawiera wszystkie podstawowe instrukcje dotyczące wyrobu gotowego jak i całego procesu technologicznego. Zlecenie może być wygenerowane w SISTRADE lub w systemie.

 • Automatyczne generowanie MRP
 • Zarządzanie wersjami i seriami
 • Workflow zatwierdzeń
 • Załączanie dokumentów do procesu produkcyjnego
 
 • Zarządzanie parametrami maszyn
 • Połączenie z Arkuszem Danych Technicznych
 • Grupowanie zleceń
 • Produkcja partii

 

Zbieranie danych z produkcji (SCADA)

SCADA jest rozwiązaniem webowym, które zbiera dane wprowadzone manualnie przez operatorów maszyn, zbiera dane z zainstalowanych czujników i kontrolerów PLC na maszynie. Dane mogą być zbierane z różnych maszyn, z różnych lokalizacji. SCADA ma możliwość prezentacji podglądu hali produkcyjnej w 3D. Dzięki temu widzimy co się dzieje na poszczególnych maszynach, co robią operatorzy, nad jakim zleceniem produkcyjnym obecnie pracują.

 • Podgląd fabryk w różnych lokalizacjach, multi-factory
 • Aktualne informacje o maszynach
 • Identyfikacja pracowników pracujących na maszynie
 • Zlecenia w produkcji
 • Nakład zaakceptowany i odrzucony
 • Zdarzenia i przestoje na maszynach produkcyjnych
 • Wykres prędkości maszyny w czasie rzeczywistym
 
 • Historia prędkości maszyny
 • Automatyczna rejestracja powodów przestojów
 • Czas zaplanowany versus czas rzeczywisty
 • Analiza zyskowności
 • Obłożenie maszyn
 • Analiza czasu produkcyjnego vs nieprodukcyjnego
 • Wydajność na maszynę

 

Pobór danych

System udostępnia rozwiązanie webowe, które pozwala na pobór danych w sposób automatyczny z maszyn, paneli, konsoli, urządzeń mobilnych, kontrolerów PLC. Tym samym doskonale wpisuje się w koncepcję „Internet of Things”. Sistrade® pozwala na zoptymalizowanie wszystkich procesów w przedsiębiorstwie produkcyjnym przekształcając ją na SMART FACTORY.

Informacje pobrane drogą manualną

 • Zlecenie produkcyjne (start/koniec)
 • Start/koniec operacji (produkcja)
 • Przypisanie pracowników do konkretnej maszyny
 • Powód przestoju
 • Materiały połączone z maszyną
 • Rejestracja produkcji
 • Testy kontroli jakości
 

Dlaczego automatyczne pobieranie danych?

 • Wzrost jakości danych
 • Zminimalizowanie błędów ludzkich
 • Lepsza kontrola prędkości maszyn
 • Dokładna rejestracja przestojów

W jaki sposób pobierać dane?

 • Odpowiednie panele produkcyjne.
 • Odpowiednie kontrolery PLC (np. Omron, Siemens)
 • Odpowiednie protokoły (np. OPC Server, XML)
 • Odpowiednia baza danych (SQL Server)
 

Informacje otrzymane przez automatyczny pobór danych

 • Status maszyny
 • Prędkość chwilowa maszyny
 • Średnia prędkość maszyny
 • Wyprodukowany nakład
 • Czas produkcji i przyrządu
 • Przestoje
 • Zużyta ilość
 • Inne dane, które mogą być istotne

 

Kaizen Dashboard

Sistrade® przeniósł ideologię Kaizen do sfery informatycznej. Dzięki interaktywnym tablicom Kaizen, implementacja tej ideologii w przedsiębiorstwie produkcyjnym jest znacznie łatwiejsza.

 • Wykres przezbrojeń
 • Wykres przestojów
 • Interaktywne tablice
 • Dokładna identyfikacja celów i rezultatów
 • Graficzna analiza OEE
 
 • Panele dotykowe wspierające spotkania Kaizen
 • Analiza przezbrojeń w czasie
 • Dane w czasie rzeczywistym
 • Graficzna analiza danych w różnym ujęcie (maszyna, czas, zlecenie, zmiana, pracownik)

 

Andon Board

Sistrade® dostarcza rozwiązanie w postaci paneli produkcyjnych na halę, pokazujących zdarzenia oraz wyświetlające różne KPI.

 • KPI
 • Powiadomienia i alarmy
 • Opóźnienia I przestoje
 • Obecne/kolejne zlecenie produkcyjne
 • Wizualizacja postępu pracy
 
 • Przestoje
 • Założenie/rzeczywistość
 • Pełnowartościowy/Odpad
 • Czasy przyrządu
 • Zdarzenia

 

Overall Equipment Effectiveness (OEE)

Wskaźnik OEE jest jednym z najczęściej stosowanych wskaźników w zarządzaniu produkcją. Sprowadza do wspólnego mianownika wydajność, obłożenie i jakość. Dzięki monitorowaniu OEE możemy porównywać między sobą maszyny, pracowników, zmiany. Jest doskonałym KPI monitorującym proces optymalizacji produkcji.

 • Analiza wydajności
 • Analiza przestojów
 • Wskaźnik - Availability ratio
 • Wskaźnik - Efficiency ratio
 • Wskaźnik - Quality ratio
 
 • Wskaźnik - OEE ratio
 • Wykresy i analizy
 • Optymalizacja wydajności oraz rzeczywistej produkcji
 • Wydajności zmian, pracowników, okresów, dni, miesięcy
 • Dodatkowe istotne KPI

 

Raporty produkcyjne

Zarządzanie produkcją wymaga dokładnej analizy raportów. Ważne jest aby ta analiza była interaktywna. Dzięki temu analizujący ma dostęp do danych, których akurat poszukuje. Sistrade® przygotowało na podstawie swoich doświadczeń wiele interaktywnych raportów pozwalających na optymalizację procesu zarządzania produkcją.

 • Obecny status zlecenia produkcyjnego
 • Prędkość maszyny w czasie rzeczywistym
 • Historia prędkości
 • Przestoje i ich powody
 • Obłożenie maszyny
 • Status zlecenia
 • Praca i analiza maszyny
 
 • Historia produktywności
 • Tracking
 • Czas oczekiwania na zlecenie
 • Raport wydajności pracowników
 • Odpady na poszczególne zlecenie i maszynę
 • Lista surowców do zlecenia produkcyjnego
 • SCADA 3D

 

Harmonogramowanie

Harmonogramowanie Sistrade® jest kompletnym narzędziem do organizacji w sposób automatyczny planu produkcji. Użytkownik do planowania produkcji używa wykresu Gantt’a. Oprogramowanie ma możliwość kolejkowania zleceń produkcyjnych na poszczególną maszynę, etap produkcyjny czy też pracownika.

 • Plan produkcyjny
 • Planowanie Drag and Drop
 • Planowanie w widoku zleceń produkcyjnych
 • Wizualizacja na wykresie Gantta
 • Zmiany czasów operacji
 • Planowanie kooperacji
 • Synchronizacja w czasie rzeczywistym z panelami produkcyjnymi
 • Przewidywanie opóźnień i przestojów
 • Auto-optymalizacja
 
 • Integracja z modułem magazynowym oraz utrzymaniem ruchu
 • Przypisywanie pracowników do poszczególnych zleceń produkcyjnych
 • Planowanie w tabeli
 • Alarmy
 • Raport z postępu wykonania planu
 • Raport pracowników oraz ich obecności

 

Rejestracja produkcji

Sistrade® przystosowany jest do zbierania danych z produkcji w sposób manualny lub automatyczny za pomocą kontrolerów PLC.

 • Rejestracja wyprodukowanego nakładu w sposób automatyczny
 • Kalkulacja nakładu poprzez formuły
 • Połączenie z wagami i innymi urządzeniami pomiarowymi
 • Zarządzanie produkcją w różnych jednostkach (np. kg i metry bieżące)
 • Pełna identyfikowalność

 

Zarządzanie surowcami

Sistrade® oferuje kompletne rozwiązanie do zarządzania surowcami, w którym to można definiować materiały, tworzyć ich strukturę czy też Bill of Material.

 • Wielopoziomowa definicja materiału
 • Manualne rejestrowanie zużycia za pomocą kodów kreskowych
 • Automatyczna konsumpcja materiałów za pomocą kodów kreskowych
 • Wejścia i wyjścia z magazynu
 
 • Definicja formuł w zleceniu produkcyjnym
 • Zużycia surowców podczas zmiany
 • Alarmy o surowcach z różnych miejsc maszyny

 

Kontrola jakości

Moduł pozwalający na kontrolę jakości surowców, półproduktów oraz wyrobów gotowych. Pozwala na tworzenie certyfikatów dla klientów. Sistrade® ERP oferuje pełną gamę rozwiązań dedykowanych do poprawy kontroli jakości w firmie, wychwytuje niezgodności. Zarządza sprawnością i kalibracją sprzętu pomiarowego. Doskonale optymalizuje koszty dzięki zmniejszeniu ilości produktów niepełnowartościowych. Wszystkie dane zebrane w tym module mogą być analizowane w wielu raportach. Ważną funkcjonalnością są również certyfikaty, które mogą być definiowane bezpośrednio w systemie.

 • Historia testów kontrolnych
 • Statystyki produktów niezgodnych
 • Certyfikaty kontroli jakości
 • System alarmów
 • Tworzenie testów i grup testów
 • Kalibracje
 • Koszty kontroli jakości
 • Traceability
 • Akcje naprawcze w czasie rzeczywistym
 
 • Przyjazny interfejs wprowadzania danych
 • Definicje tolerancji i odchyleń
 • Konfiguracja procesu kontroli jakości i procesu akceptacji
 • Identyfikowalność użytkowników i czasu wykonania badań
 • Interfejs dostosowany do urządzeń przenośnych
 • Możliwość podpięcia urządzeń pomiarowych
 • Analiza odpadu na zmianę produkcyjną
 • Ilość niezgodnych zleceń
 • Graficzne analizy

 

Koszty produkcyjne

Jednym z istotnych aspektów podczas zarządzania przedsiębiorstwem jest optymalizacja kosztów wytworzenia. Tym samym pierwszym etapem jest poznanie faktycznego kosztu wytworzenia. W tym celu dane zebrane z procesu produkcyjnego muszą być dokładne i pełnowartościowe. Koszty produkcyjne uwzględniają zużyte surowce, koszty ludzkie, koszty pośrednie i bezpośrednie. Sistrade® oferuje rozwiązanie pozwalające na porównanie kosztów skalkulowanych z faktycznymi kosztami wytworzenia wyrobu gotowego.

 • Koszt rzeczywisty zlecenia produkcyjnego
 • Koszty zleceń w toku
 • Porównanie kalkulacji i faktycznego kosztu wytworzenia
 • Zyskowność zlecenia
 
 • Automatyczny update kosztów
 • Dystrybucja kosztów pośrednich po kluczach
 • Dystrybucja kosztów bezpośrednich po kluczach

 

Utrzymanie ruchu

Moduł utrzymania ruchu pozwala na utrzymaniu w gotowości wszystkich maszyn oraz wszelkich aktywów firmy jak np. hale produkcyjne czy budynki. Dbanie o maszyny, infrastrukturę oraz inne składowe majątku firmy sprawia, że produkcja jest zyskowna i efektywna a firma jest mniej podatna na niespodziewane straty finansowe.

Główne funkcjonalności

 • Hierarchiczna struktura majątku
 • “Equipment tree”
 • Specyfikacja techniczna maszyn
 • Automatyczne zlecenia konserwacji
 

Raporty

 • Zlecenia naprawcze i korygujące
 • Rozliczanie napraw urządzenie
 • Planowanie pracy mechaników i konserwatorów
 • Analizy napraw

 

Dynamic Dashboards

Analizuj informacje o zwrotach do dostawcy i średnim czasie dostawy, zużyciu produktów, przepływach pieniężnych na rachunkach bankowych, wydajności pracy na pracownika i inne informacje za pomocą Sistrade® Dashboards dla różnych obszarów biznesowych.

Raporty produkcyjne

 • Nakład i procentowy odpad
 • Nakład i stopień ukończenia produkcji
 • Współczynnik OEE, wydajności, dostępności i jakości
 

Kontrola jakości

 • Graficzny interfejs
 • Podział w przypadku analiz surowców na rodziny i podrodziny
 • Niezgodności
 

Utrzymanie ruchu

 • Czasy napraw i przeglądów na maszynę
 • Czas przeglądów
 • Zajętość na sekcję
 • Rzeczywisty versus przewidywany czas naprawy

 

Business Intelligence

Sistrade® Business Intelligence, pozwala na poznanie obrazu firmy w różnym okresie oraz z różnego punktu widzenia np. sprzedaż, finanse, zakupy i produkcja. Moduł dedykowany dla kadry zarządzającej definiującej cele długoterminowe oraz rozliczające kadrę średniego szczebla z postępów osiągania celów krótkoterminowych i średnioterminowych.

Główne funkcje dla produkcji

 • Analiza założonego czasu produkcji oraz dotrzymaniu daty dostawy
 • Analiza kosztów produkcyjnych (kalkulacja vs produkcja)
 • Analiza czasów i kosztów przestojów poszczególnych maszyn, operatorów
 • Analiza dostępności maszyna/sekcja/hala produkcyjna versus założenia z kalkulacji
 • Najważniejsze wskaźniki produkcyjne oraz ich postęp w czasie.

 

 

Zobacz rozwiązanie Manufacturing 4.0:

ZACZNIJ KORZYSTAĆ Z SISTRADE ERP JUŻ TERAZ

- Kompletne rozwiązanie klasy ERP dla Twojej firmy -