Zarządzaj zasobami ludzkimi Twojej firmy w prosty i skuteczny sposób

Zasoby ludzkie - ludzie są istotnymi elementami istnienia i funkcjonowania każdej organizacji. Bez nich żadna firma nie mogłaby rozwijać produktów związanych z działalnością, ani osiągnąć dobrych wskaźników wydajności i produktywności. Tak, więc, na rynku pracy, który jest coraz bardziej konkurencyjny, istotne jest, aby każda organizacja lub firma mogła prawidłowo zarządzać kapitałem ludzkim.

Jednakże, zarządzanie zasobami ludzkimi organizacji nie jest ani proste i ani oczywiste. Konieczne jest spojrzenie globalne na cały kapitał ludzki. Dlatego też przydatnym narzędziem jest oprogramowanie opracowanie specjalnie w tym celu. Pozwala ono nie tylko zarządzać kapitałem ludzkim, ale generować szereg raportów będących podstawą do podejmowania dobrych decyzji.

Tak więc, moduł zarządzania zasobami ludzkimi ERP Sistrade® jest idealnym rozwiązaniem do zarządzania personelem w firmie. Z przyjaznym dla użytkownika interfejsem oraz szerokim zakresem funkcjonalności, pozwala na zarządzanie w prosty i wydajny sposób wszystkimi zagadnieniami związanymi z kapitałem ludzkim.

 

Rejestr Pracowników

Dla każdego pracownika można stworzyć indywidualny profil w systemie. Rejestr jest podzielony na sekcje, aby ułatwić wprowadzenie danych. Użytkownik może wypełnić dane osobowe, dane zawodowe, dane dotyczące podatku dochodowego i ubezpieczenia społecznego, wynagrodzenia i potrąceń, itp. Użytkownik może także dodać zdjęcie pracownika lub dołączyć dowolny plik lub dokument związany z pracownikiem (np. kopię dowodu osobistego).

 • Indywidualny rejestr pracownika
 • Rejestracja podzielona na sekcje:
  • Dane osobiste
  • Dane zawodowe
  • Dane dotyczące podatku dochodowego i zabezpieczenia społecznego
  • Wynagrodzenia i potrącenia
  • Historia
 • Dodać zdjęcie pracownika lub dołączyć dowolny plik lub dokument

 

Zarządzanie Czasem Pracy

Można określić stały harmonogram pracy lub na zmiany. Jeśli chodzi o harmonogramy zmian rotacyjnych, użytkownik może zdefiniować harmonogramy miesięczne, wskazując zmiany, które powinny działać w określonych okresach.

 • Definiowanie harmonogramu pracy pracownika bądź całej zmiany;
 • Możliwe jest zdefiniowanie czasu pracy w zależności od dostępności siły roboczej;
 • W przypadku czasu pracy zmianowego rotującego, użytkownik może dokładnie sprecyzować dni pracujące oraz określić typ zmiany.

 

Zarządzanie Nieobecnością

Można zaznaczyć nieobecności każdego pracownika lub grupy. Użytkownik ma dostęp do miesięcznego kalendarza lub może wybrać wszystkie nieobecności pracownika do wyświetlenia. Aplikacja umożliwia również interakcję z rejestratorami czasu pracy do automatyzacji procesu oznaczania nieobecności i nadgodzin.

 • Monitorowanie nieobecności pracowników bądź zespołów.
 • Użytkownik ma dostęp do miesięcznego kalendarza, gdzie wybiera pracownika i zaznacza jego nieobecność.
 • Aplikacja współpracuje z wbudowanym zegarem celem zautomatyzowania procesu naliczania nadgodzin.

 

Edytowanie Wynagrodzeń

Można edytować każdy profil wynagrodzenia pracowników. Użytkownie może automatycznie naliczać wynagrodzenia łącznie z premiami uznaniowymi, dodatkami oraz potrąceniami.

 • Użytkownik ma możliwość edycji każdego z profilu pracowników;
 • Dokładnie definiuje sposób naliczania wynagrodzeń, łącznie z premiami uznaniowymi, dodatkami oraz potrąceniami;
 • Wypłata wynagrodzeń przez SEPA;
 • Wypłata kart żywnościowych.

 

Zarządzanie Szkoleniami

Użytkownik może stworzyć indywidualny cykl szkoleniowy dla każdego z pracowników. Każdej osobie przypisać indywidualne szkolenia. W kolejnym etapie zarządzań procesem zgłoszeń i monitorować uczestnictwo na szkoleniach. Następnie rozliczać pracowników z poniesionych kosztów.

 • Rejestrowanie nieobecności
 • Raport główny odnośnie pracowników
 • Generowanie certyfikatów

 

Zarządzanie szkoleniemi pracowników oraz BHP (SHHW)

Zarządzanie wszystkimi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. Możliwość rejestracji konsultacji/badań pracowników, wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Możliwość rejestracji czynników ryzyka (fizyczne, chemiczne, biologiczne, itp.) oraz zarządzania dostawami sprzętu ochrony osobistej (SOO) dla pracowników.

 • Rejestracja szkoleń BHP;
 • Praca w warunkach narażenia zdrowia;
 • Programy świadczeń zdrowotnych – prywatna opieka medyczna;
 • Rejestracja czynników szkodliwych (stres, dźwiganie, ciężkie warunki pracy);
 • Świadczenia zdrowotne - publiczne;
 • Audyty z inspekcji pracy;
 • Raporty do ZUS

 

Raporty

Rozwiązanie Sistrade® zapewnia różne standardowe raporty dla wszystkich obszarów ERP, umożliwiając szybki dostęp do kluczowych informacji o firmie. Oto kilka przykładów raportów:

Raporty wewnętrzne

 • Wypłaty;
 • Potwierdzenia wynagrodzeń;
 • Płatności;
 • Potrącenia od wynagrodzeń – miesięczne i roczne;
 • Roczne przychody pracowników;
 • Lista pracowników;
 • Nieobecności w pracy;
 • Nadgodziny;
 • Święta i dni wolne od pracy;
 • IRS zestawienie;
 • Składki do ZUS;
 • Kontrola godzin pracujących.
 

Raporty Prawne

 • Wynagrodzenia
 • Miesięczne koszty
 • Przychody i godziny pracy
 • Kompensaty w wynagrodzeniach

 

 

Zobacz rozwiązanie zarządzania finansami:

ZACZNIJ KORZYSTAĆ Z SISTRADE ERP JUŻ TERAZ

- Kompletne rozwiązanie klasy ERP dla Twojej firmy -