Yeni eko-verimlilik yazılımı - Sistrade ECOManager, PRODUTECH-PSI: Üretim Sistemleri için Yeni Ürünler ve Hizmetler projesi çerçevesinde, Üretim Sistemleri'nin Enerji ve Çevre Verimliliği PPS 5 etkinliğinde yer almaktadır. Bu faaliyetin amacı, üretim sistemlerinin eko-verimliliğini karakterize etmek ve ilerletmek için bir araç geliştirmektir. SISTRADE analiz ve geliştirme yapmanın yanı sıra programlama yazılımları ve satışı konularında etkinliğe dahil olmaktadır.

Ana Ozelikller

 • Kütle dengesi ve üretim sistemleri enerjisinin analizini / değerlendirilmesini kolaylaştırır (Girdiler / Çıktılar);
 • Ekonomik ve çevresel performans göstergelerini (KPI ve KEPI) tanımlamak için kullanılan metodolojileri içerir;
 • Ekonomik performansın şirketin çevresel performansına (veya süreçlerine) entegrasyonunu sağlar ve ekolojik verimliliği değerlendirmek için gerekli bilgileri üretir;
 • Kullanıcıların anahtar değişkenlerine dayalı tabloların ve tabloların Dashboards (özet tablolar) olarak sonuçlarının sunumu;
 • Şirketin veya sürecin ekonomik ve çevresel profilinin üretilmesi;
 • Elde edilen sonuçlara bağlı olarak, kullanıcı öncelikleri belirleyebilir ve maliyetleri azaltmaya, kaynakların ve hammaddelerin daha verimli kullanılması üzerine odaklanan iyileştirme eylemlerinin uygulanmasına izin veren ve kaynakların ve hammaddelerin daha verimli kullanılması için öngörülen en önemli verimsizliği ölçebilme.

 • Senaryoların simülasyonu ve ekonomik ve çevresel hedeflerin tanımlanması
  • Sonuçlar yardımıyla yazılım, kullanıcının imalat sürecindeki veya şirket süreçlerindeki değişiklikleri taklit etmesine ve bu değişikliklerden kaynaklanabilecek kazanımları değerlendirmesine izin verecek. Simülasyon senaryoları, kullanıcının belirli hedefleri / hedefleri gerçekleştirmek için hangi değişikliklerin / iyileştirmelerin yapılması gerektiğini anlamasına da yardımcı olabilir.
 • Çeşitli etkinlikler için performans karşılaştırma testlerinin eklenmesi (karşılaştırma)
  • Yazılım, belirli bir hat / bölüm tarafından tüketilen en temel kaynakların yanı sıra (katı, sıvı veya gaz) emisyonların referans ve ortalama değerlerinin dahil edilmesini öngörür. Referans değerlerin dahil edilmesi ile kullanıcı süreç veya şirketin performansını hatların referans değerleriyle karşılaştırabilir.
 • Hata göre en iyi uygulama ve teknikleri listeleme
  • En iyi uygulamaların listeleri, tipik yetersizlik problemlerini ve hattın duruşlarının azaltılması için kullanıcının destek olmasına ve rehberlik yapmasına izin verecektir. Bu önlemler süreç ve şirket performansını artırmak üzere kullanıcıya yardımcı olmak içindir.

Yazılım aracı, CENTIMFE (Kalıplar); CEVALOR (Dekoratif taşlar); CITEVE (Tekstil); CTIC (Deri), her hattın en iyi uygulamalarını birleştirmek ve böylece her sektörün şirketleri tarafından uygulamalarını geliştirmek için; CATEM (Metal İşleme) adlı beş üretim hattını temsil eden çeşitli Teknolojik Merkezlerin desteği ile Ulusal Bilimsel ve Teknolojik Sistem (STCN), INEGI, ISQ, CENI, IST'nin çeşitli birimleri tarafından geliştirilmektedir.

Yazılım aracı, geliştirilen ve yazılıma dahil edilen metodolojileri doğrulamak için konsorsiyumun iki şirketi, metal işleme birimi TEGOPI SA ve tekstil sektöründen IDEPA SA tarafından test ediliyor.

Eko-verimlilik, ürün veya hizmet değerini çevresel etkiye bağlamak için ekonomi ve ekoloji olmak üzere iki "eko" boyutu birleştirir. Eko-etkinliğin birincil hedefi şirketin / sürecin / ürünün net değerini arttırmaktır. “Daha azıyla, daha fazlasını yap”.

Ekonomik ve ekolojik ilerlemeyi göstermek için, refah için katma değere dönüşen ve çevresel, ekonomik ve insan kaynakları bakımından az ya da çok etkin kullanımına karşılık gelen eko verimlilik, sürdürülebilir şirketlerin ve kuruluşların için ir performan ölçüsü olabilir.

Eko-verimliliğin nicelenmesi, maliyet açısından etkili biçimde (materyallerin, enerji ve çevresel zararlar) gelirleri veya ürün / süreç özellikleri iletişimindeki şeffaflık sayesinde işletme değerliliğini arttırmaktadır.

Eco Verimliligi Performans Karakterizasyonu

Sistrade ECOManager yazılımı çevre performansını ekonomik performans ile birleştiren bir karar destek aracıdır. Amaç, bir şirketin veya prosesin / hizmetin eko-verimliliğini ölçmek ve belirlenen amaç ve hedeflere kıyasla ilerlemesinin değerlendirilmesidir.

Bu karar destek aracı, hedefin ve alternatif hipotezlerin yönetimi ile yinelemeli bir şekilde yakınsamaya izin veren bir iyileştirme senaryosu simülatörüdür.

Sistrade EKOYönetim'de sonuçlar sunumu kullanıcı tarafından ayarlanabilir ve şirket yönetim kontrolünde, çevresel, ekonomik ve sosyal alanlarda tam olarak entegre bir dil kullanıyor.

Sistrade EKOYönetim dört "modül" de karar alma sürecince destek vermek için sonuçlar sunar:
 • Kütle Akışı ve Enerjinin Analizi (AMFE);
 • Çevresel Performans Değerlendirmesi (EPE);
 • Çevresel Etki Hesaplama Modeli (MEIC);
 • Değer Hesaplama Modeli (VCM).

 

Eko verimlilik süreci kantifikasyonu sırasında, bu araç, standart prosedürlerle yönetim kontrolünde entegrasyona izin verir:

 • Tüketim ve emisyon envanteri;
 • Her bir çalışma alanı için kütle ve enerji dengesi;
 • Çevresel hususların belirlenmesi;
 • Çevresel boyutların önemini değerlendirme;
 • Hedeflerin belirlenmesi;
 • İyileştirme için çevre verimliliği ilkelerinin belirlenmesi;
 • Çevresel etkilerin değerlendirilmesi;
 • Fonksiyonel özelliğin değerini ayarlama;
 • Muhasebe Standardizasyon Sistemine göre değer hesaplama;
 • Performans göstergelerinin belirlenmesi ve miktarlarının belirlenmesi;
 • Eko-verimlilik oranının hesaplanması;
 • Süreç / Hizmet parametrelendirme;
 • Eko-verimlilik gelişiminin belirlenmesi;
 • Alternatif iyileştirme önlemlerini simüle etmek ve karşılaştırmak.

Bu aracın kullanıcıları, süreç nihayetinde elde edilen sonuçların sunulmasıyla ilgili gerekli bilginin ayrıntı düzeyinde farklı olan üç sürüm arasında seçim yapabilir.

Sistrade EKOYönetim basit sürümü,: AMFE, EPE, MEIC veya VCM, süreçlerin operasyonel kontrolü ve hedeflerin tanımlanması hakkında bilgi muhafaza eder, metodolojilerin uygulanmasında deneyimi olmayan bir kullanıcı için uygundur. Bu sürümde çalışma, kullanıcı tarafından tanımlanan işlemlerle sınırlıdır. Örneğin, malzeme tüketiminin hesaba katılması, bu durumda malzemelerin ekstraksiyonu / üretimi / nakliyesinden kaynaklanan üretim akışının çevresel etkisi hesaba katılmaz. Atık konusunda ise, varış yeri imha veya depolama konularnda, süreç dahilinde, sadece çevresel atık işlemenin etkisi düşünülür.

Ara versiyon, süreç analizinde uzmanlığa sahip olan ve metodolojilerin uygulanmasına aşina olan kullanıcılar içindir: bu versiyonda AMFE, EPE, MEIC veya VCM. Süreç hakkında bilgi edinmek için, süreç faaliyetlerinin tüketim ve emisyonları bölümlere ayırıp detaylandırmak ve kaynaklarının özelliklerini ve emisyon noktalarını bilmek mümkündür. Bu sürümde, çevresel etkinin belirlenmesi, araştırmanın nesnel sürecin akış aşamalarında göz önüne alındığında daha geniştir.

Son olarak, kullanıcı rapor / inceleme yapmak için üretim sistemi hakkında bilgi ve özel bilgileri içeren özelleştirilmiş bir üründen oluşan gelişmiş sürümü uygulayabilir ve yapılabilecek iyileştirmelerin ayrıntılarını uygulayabilir.

Özelleştirme, yalnızca Sistrade EKOYönetim teknik ekibinin müdahalesi ile yapılabilecek önemli yazılım değişiklikleri gerektirir.

Özellikle, malzemelerin, suyun ve enerjinin, kaynakların kullanımı hakkında katı bir veri yapısı uygulanmadığı zaman, çevresel özelliklerin sayısallaştırılmasında güçlükler bulunmaktadır; bu nedenle, Kütle ve Enerji Akışlarının Analizi (AMFE), Çevre yönetimi faaliyetlerinin planlanması kritiktir.

AMFE'nin amacı, kritik kaynak akışlarının belirlenmesine yönelik temel kuralların yanı sıra ekonomik açıdan tasarruflar ve çevresel iyileştirme potansiyellerini önermektir. Ayrıca, kirliliğin önlenmesinde sürekli iyileştirme için gerekli olan, seçilen çevresel hususların veri iletişimi ve izlenmesi ihtiyacına dikkat çekmektir; bu evrim, çevre verimliliği oranları ile nicelleştirilecektir.

Bu adım için gerekli olan veriler şirketlerin periyodik değerlendirmeleriyle paralel olarak, şirket performansı ile ilgili izleme raporlarında aşağıdaki hususlar açısından listelenmektedir:
 • Hammadde, enerji, su, paketleme vb. tüketimi çeşitliliği / eğilimi;
 • Tehlikeli madde ürünlerinin tüketim eğilimi / değişimi;
 • Üretim hacmindeki artış veya azalma;
 • Üretilen emisyon ve akıntı atık miktarlarındaki değişiklikler;
 • Çevre programlarının uygulanması.

Bu bağlamda, çevre verimliliğinin belirlenmesi, kullanıcının AMFE'de geliştirmedeki karalılığına ve kurulu izleme altyapılarına bağlıdır. Örneklerde, tabloda en yaygın verilerin bazı kaynakları gösterilmektedir.

Çevresel Performans Değerlendirme metodolojisi, çevre verimliliğinin yedi amacının her birinde çevresel özelliklerin yoğunluğuna göre çevresel performansın karakterize edilmesini sağlar.

Sonuç, çevresel etkileri değil, çevreye verdiği önemi ve ekolojik verimlilik hedeflerine katkıyı içeren önemli çevre özellikleri ile karakterize edilen çalışma biriminin çevresel bir performansı olacaktır.

Çevresel özelliklerin öneminin belirlenmesi aşağıdaki değişkenlerle belirlenir:
 • Özelliğin yoğunluğu, her bir çevre boyutunun ilişkileri / yakınlığı göz önünde bulundurulara eko-verimlilik yedi amacı ile belirlenir;
 • Çevresel özelliklerin ortaya çıkma sıklığı;
 • Önleme ihtiyacına bağlı olarak çevresel özelliklerin ciddiyeti;
 • Uzantıyı eklentiler, çevresel açıdan etkilenen mekansal boyutun değerlendirilmesi.

Kullanıcı; Yoğunluk, Sıklık, Önem Derecesi ve Genişletme ölçütlerinin her biri için (1, 3 veya 5) bir sınıflandırma belirler. Özelliklerin önem değerlendirilmesi incelenerek, ekolojik verimlilik hedeflerinin uygulanmasından sorumlu çevresel unsurlar belirlenmiştir.

EPE'den kaynaklanan önemli çevresel hususlar, eko-verimlilik iyileştirmesinin motorudur ve eko-verimlilik oranlarının karşılaştırmalarının oluşturulması için temel oluşturmaktadır. Dolayısıyla, bu aşamada, iyileştirme sürecinin kapsadığı çevre verimliliği oranları ve ilkelerinin seçimine başlanır.

Eko-Verimlilik hesaplaması, çevresel etkilerin, analiz edilen ürün / hizmetin veya proses değerinin nicelendirilmesini içerir. Bu hesaplamayı gerçekleştirmek için yazılım, Yaşam Döngüsü Değerlendirmesine (LCA) dayalı bir yaklaşım kullanmaktadır.

LCA, bir ürünün, işlemin veya hizmetin çevre üzerindeki etkisinin değeri ile ilgili ayrıntılı bilgi edinmeyi sağlayan, ISO standartları aracılığıyla uluslararası olarak standartlaştırılmış bir metodolojidir. Bu metodoloji ile ham maddelerin satın alınmasından veya çıkarılmasından üretim, kullanım ve kullanım ömrüne kadar bir ömür devrinin her bir aşamasına ilişkin temel çevresel etkileri ve/veya potansiyel çevresel etkileri belirlemek mümkündür.

LCA standart metodolojisine ilişkin olarak 14040 ISO serisinde şunlar yer almaktadır:
 • ISO 14040:2006 – Çevre Yönetimi – Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi – İlkeler ve Çerçeve;
 • ISO 14041:1998 – Çevre Yönetimi – Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi – Amaç ve kapsam tarifi ile envanter analizi;
 • ISO 14042:2000 – Çevre Yönetimi – Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi – Yaşam Döngüsü Etki Değerlendirmesi;
 • ISO 14043:2000 – Çevre Yönetimi – Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi – Yaşam Döngüsü Yorumu;
 • ISO 14044:2006 – Çevre Yönetimi – Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi - Gerekler ve Kılavuz;
 • ISO 14047:2003 – Çevre Yönetimi – Yaşam Döngüsü Etki Değerlendirmesi – ISO 14042'nin uygulanmasına örnekler;
 • ISO 14048:2002 – Çevre Yönetimi – Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi – Veri dokümantasyonu formatı;
 • ISO 14049:2000 – Çevre Yönetimi – Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi – ISO 14041'in amaç ve kapsam tanımına ve envanter analizine uygulanmasına örnekler.

Bu metodlara göre bu yazılım üzerinde uygulanan Çevresel Etkilerin Hesaplanması Modeli evrensel bir uygulamadır ve kapsama, çalışma sınırlarına ve kurulan envantere (AMFE - Analysis of Mass Flow and Energy) göre değişiklik gösterir. Bir Yaşam Döngüsü perspektifine göre, Çevresel Etki'yi hesaplamak için tüm sistem giriş ve çıkış akışları tanımlanmalıdır (AMFE). Yani, bir veya daha fazla tanımlanmış fonksiyonu oluşturan bir ara ürün akışıyla birbirine bağlı bütün üniter süreçler arasındaki etkileşimi kastediyoruz.

Genel süreç, en başından itibaren girdi akışı olarak hammadde, kaynak ve yardımcı malzemeleri bulundurmalı ve bunlar aşağıdaki gibi tanımlanmalıdır:
 • Hammadde – Bir ürünün üretimi için gerekli olan ve nihai ürünün bir parçasını yapacak maddeler, malzemeler veya enerji formları;
 • Kaynaklar – Bir ürünün üretimi için gerekli olmayan, ancak kullanılan imalat sürecinin doğru işleyişi için temel olan maddeler, malzemeler veya enerji formları;
 • Yardımcı Malzemeler – Kullanılan imalat sürecinde yardımcı olmayı amaçlayan, ancak kullanılan imalat sürecinin doğru çalışması için gerekli olmayan kimya, malzeme veya enerji formları.
Temel akış çıktıları olarak bir süreç ürün, atık, emisyon ve bazı durumlarda yan ürünler içerebilir:
 • Ürün – Üretim süreci sonunda ortaya çıkan ana madde veya malzeme;
 • Yan ürünler – Üretim süreci sonunda ortaya çıkan ve ek bir işlem gerekmeden şirket bünyesinde veya dışında bulunan başka bir imalat sürecinde kullanılabilen ikincil ürünler;
 • Atık – Üretim sürecinde oluşan ve kullanım dışı kalmış, atılan her türlü madde. Yani, Avrupa Atık Listesinde tanımlanan madde veya malzeme;
 • Emisyonlar – Madde, malzeme veya enerji formlarının gaz, sıvı veya katı formda atmosfere, suya veya toprağa doğrudan veya dolaylı olarak dönüştürülmesi.

Her bir akışın ürünün sistemi üzerindeki özelliklerini göz önüne alan bu model, değerlendirme metodu olarak daima IMPACT 2002+ kullanan çoklu bir yaklaşım sunmaktadır. Bu değerlendirme metodu, kimyasal ürün seçimine yönelik geleneksel risk değerlendirmelerine dayanan kombine bir yaklaşımın uygulanmasını öneren bir metodolojidir.

Emisyonlarla ilgili olarak, gaz ve sıvı emisyonlarının ana maddelerini tanımlamak kolaydır çünkü mevcut mevzuat bunların izlenmesini zorunlu kılmaktadır. Bu maddelerle ilgili belirli Çevresel Etki sonuçlarını üretmek için, direkt olarak konsantrasyonları ve yayılan miktarları belirtilen değerlendirme metodu ile karşılaştırmak gerekir. Geriye kalan akışlar ile ilgili olarak, belirli veritabanları uyarlamaları kullanılmıştır, sonuçlar sadece çevresel etkilerin analizdeki sürecin, ürünün veya hizmetin değerini gösterir.

IMPACT 2002+ yöntemi, aynı etkiye katkıda bulunabilecek temel akışların ve diğer çevre müdahalelerinin daha ayrıntılı bir şekilde tanımlanmasına olanak tanıyan 14 etki kategorisi (orta düzey kategoriler) sunmaktadır. Bu kategorilerin her biri, dönüşüm faktörleri vasıtasıyla 4 hasar kategorisine (son seviye kategorisi) ayrılmaktadır: İnsan Sağlığı, Ekosistem Kalite, İklim Değişikliği ve Kaynak Azaltımı. Yukarıdaki kategorilerin her birinde elde edilen sonuçların toplamı, daha sonra analiz altındaki süreç, ürün veya hizmet ile ilişkili son çevresel etkiyi üretir.

Bu yazılımın uygulanması yoluyla süreçlerin veya ürünlerin eko-verimliliğinin belirlenmesi, hangi kullanıcıların hangi etkileri kontrol ettiği veya gerçekleştirdiğini gibi faaliyet sonuçları üzerinde uygulanan Eko-verimlilik ilkelerinin uyum seviyesine dayanmaktadır.

Bu bağlamda, bu yazılımın kullanımı, ağırlıklı olarak, ürünlerin değerinin niteliğini ve gelişimini, kaynakların aşınması ve çevresel etki üzerine odaklanmaktadır.

Eko-verimlilik oranları aşağıdaki ifadeyle bulunabilir:

Performans / Verimlilik Göstergeleri

Tıpkı çevre verimliliği oranlarının belirlenmesinde olduğu gibi, yazılımın nihai sonucu olarak, çevresel performans göstergelerini aşağıdaki ifadeye dayalı olarak nicelendirmek mümkündür:

Çevre Profili

Sonuç olarak, çevresel ve ekonomik performansın genel sonucu Çevre Profili tarafından temsil edilir. Bu profil, aşağıdakileri içeren tüm özet bilgileri içerir:

Organizasyon Profili:

 • Organizasyon, süreç veya ürün adı;
 • Ekonomik aktivite;
 • Analiz süresi;
 • Sistem sınırları;
 • Çalışan Sayısı;
 • Çalışma periyodu.

Değer Profili:

Genel göstergeler
 • Dönem üretim değeri;
 • Satış;
 • Net kazanç.
Spesifik göstergeler
 • Üretim Brüt Değeri;
 • Brüt katma değer (GVA);
 • FAVÖK;
 • Üretim Kârlılığı;
 • Satış Kârlılığı.

Çevre profili:

Genel göstergeler
 • Tüketilen malzeme ve hammadde;
 • Tüketilen enerji;
 • Tüketilen birincil enerji;
 • Tüketilen su;
 • Toplam üretim atığı;
 • Depolama alanına gönderilen atık.
Spesifik göstergeler
 • Sera gazı emisyonları;
 • Asitli maddelerin emisyonları;
 • Seçilen diğer göstergeler.
Eko Verimlilik Profili::
 • Bu profil EFE'ye dayalı olarak oluşturulmuştur. Hangi EFE'nin çok önemli veya önemli olduğu gösteren oranlar sunulacaktır.

 

Watch the solution of Eco-efficiency & Energy Management:

YAZILIMIMIZI TANIYIN

- Şirketiniz için eksiksiz bir ERP çözümü sunuyoruz -