Obecnie inteligentne fabryki zwracają szczególną uwagę na ślad środowiskowy

W chwili obecnej przedsiębiorstwa zwracają uwagę na ekologię, wiele film chce wiedzieć jaki odcisk ich działalność wywarła na środowisku naturalnym. SISTRADE jako jedna z niewielu firm, a jedyna w branży opakowaniowej, stworzyła rozwiązanie do pozwalające wprowadzić do firmę filozofię eco-efficiency. Zestaw narzędzi dedykowany tej filozofii pozwala najpierw zmierzyć a potem zoptymalizować wpływ firmy na środowisko naturalne. Moduł pozwala na tworzenie kilku różnych scenariuszy i poprzez odpowiedni benchmark wdrożyć politykę eco-effciency do firmy.

Sistrade ECOManager, został opracowany w ramach projektu PRODUTECH-PSI: Nowe produkty i usługi dla przemysłu, w działalności PPS 5 - Efektywność Energii i Środowiska Systemów Produkcyjnych. ECOManager jest to narzędzie do scharakteryzowania i poprawy ekoefektywności systemów produkcyjnych.

ECOManager udostępnia:

> Ułatwia analizę/ocenę bilansu masy i energii w systemach produkcyjnych (Wejścia/wyjścia).
> Zawiera metodologię do definiowania wskaźników wydajności ekonomicznej i środowiskowej (KPI i KEPI).
> Umożliwia integrację działalności ekonomicznej z działalnością środowiskową firmy (lub procesów) i generuje informację niezbędną do oceny ekoefektywności.
> Prezentacja wyników na tablicy wskaźników (tabele podsumowujące), wykresów i tabel na podstawie kluczowych zmiennych dla użytkownika.
> Generowanie profilu ekonomicznego i środowiskowego firmy lub procesu.
> W zależności od uzyskanych wyników, użytkownik może ustawić priorytety i mierzyć najważniejsze nieefektywności, które pozwalają również na realizację działań doskonalących ukierunkowanych na zmniejszenie kosztów, na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów i surowców oraz zmniejszenie wpływu na środowisko.

Innowacyjne funkcje

 • Symulacja scenariuszy i określenie ekonomicznych i środowiskowych celów:
  • Oprogramowanie pozwala użytkownikowi symulować zmiany w procesie produkcyjnym lub w procesach firmy i ocenić zyski, które mogą powstać w wyniku tych zmian. Scenariusze symulacji mogą również pomóc użytkownikowi zrozumieć, jakie zmiany/poprawki powinny być wykonywane w celu osiągnięcia określonych celów.
 • Definicja wskaźników wydajności dla różnych etapów procesu produkcyjnego:
  • Program zawiera szereg referencyjnych wskaźników (przykładowo – emisje stałe, ciekłe lub gazowe). Użytkownik może porównać wskaźniki pochodzące z własnego przedsiębiorstwa ze wskaźnikami referencyjnymi.
 • Najlepsze praktyki w badaniu ekoefektywności:
  • Wykazy najlepszych praktyk pozwalają użytkownikowi zmniejszać typowe problemy związane z ekoefektywnością procesu.

Eco-efficiency

Eco-efficiency jest połączeniem dwóch słów "eko" - ekonomia i ekologia, w celu połączenia wartości produktu z wpływem na środowisko. Podstawowym celem eko-efektywności jest zwiększenie wartości netto firmy/produktu/procesu "Zrób więcej mniejszym kosztem".

Eko-efektywność może być wskaźnikiem wydajności stabilnych firm i organizacji, do pokazania postępu gospodarczego i ekologicznego, przez wkład (wartość) dla dobrobytu i co oznacza efektywne wykorzystanie zasobów środowiskowych, ekonomicznych i ludzkich.

Kwantyfikacja eko-efektywności stymuluje waloryzację biznesu, poprzez przychody ze skutecznego obniżenia kosztów (materiałów, energii i szkód środowiskowych), albo przez przejrzystości w zakresie komunikacji funkcji produktu/procesu.

Charakterystyka Wydajności Ekoefektywności

Oprogramowanie Sistrade ECOManager jest narzędziem wspierającym podejmowanie decyzji, które łączy w sobie oddziaływanie na środowisko z wynikami ekonomicznymi. Celem jest określenie ekoefektywności procesu produkcyjnego równolegle monitorując wpływ na cele biznesowe firmy.

To narzędzie wspierające podejmowanie decyzji jest również symulatorem różnych scenariuszy, które analizują wielokrotne zbieżności decyzji z celami i zadaniami oraz zarządzania alternatywnymi hipotezami.

W Sistrade ECOManager, prezentacja wyników jest regulowana przez użytkownika i używa języka w pełni zintegrowanego z kontrolą zarządzania firmą, w dziedzinach: środowiska, ekonomicznych i społecznych

Oprogramowanie

Sistrade ECOManager składa się z czterech modułów:

 • Analiza przepływu energii i masy (APEM);
 • Ocena oddziaływania na środowisko (EPE);
 • Model obliczania oddziaływania na środowisko (MEIC);
 • Model kalkulacji wartości (VCM).

ECOManager jest zintegrowany z systemem do zarządzania, pozwalając na kontrolę poniższych procedur:

 • Inwentaryzacja zużycia i emisji;
 • Bilans masy i energii dla każdego procesu;
 • Identyfikacja aspektów ekologicznych;
 • Ocena znaczenia aspektów ekologicznych;
 • Określenie celów i zadań;
 • Identyfikacja zasad ekoefektywności do poprawy;
 • Ocena oddziaływania na środowisko;
 
 • Określenie wartości cech funkcjonalnych;
 • Obliczanie wartości według standardu rachunkowości;
 • Identyfikacja i kwantyfikacja wskaźników wydajności;
 • Obliczanie współczynnika ekoefektywności;
 • Parametryzacja procesów firmy;
 • Określenie rozwoju ekoefektywności;
 • Symulacja i porównanie różnych wskaźników.

Użytkownicy tego narzędzia mogą wybrać jedną z trzech wersji, które różnią się poziomem wymaganych szczegółów informacji, dotyczącej procesów i w związku z tym, w prezentacji mniej lub bardziej zagregowanych wyników.

Najprostsza wersja Sistrade ECOManager odpowiednia jest dla użytkowników bez doświadczenia w stosowaniu metodologii: AMFE, EPE, MEIC lub VCM. Jednak dla użytkowników ze znajomością procesów operacyjnych. W tej wersji analiza ekoefektywności ograniczona jest do procesów wskazanych przez użytkownika. Przykładowo - zużycie materiału jest analizowane, ale wpływ na środowisko procesu, wynikający z wydobywania,produkcji,transportu materiałów nie jest brany pod uwagę. W przypadku odpadów, wyłącznie wpływ przetwarzania odpadów na środowisko jest analizowany, gdy są one spalane lub składowane.

Wersja pośrednia jest przeznaczona dla użytkowników z doświadczeniem w analizie procesu i którzy są zaznajomieni z zastosowaniem metodologii: AMFE, EPE, MEIC lub VCM. Co do informacji o procesie, można wskazać szczegóły zużycia i emisji działań procesów oraz poznać cechy pochodzenia zasobów, jak również miejsce emisji. W tej wersji, określenie wpływu na środowisko jest szersze, biorąc pod uwagę procesy przed i po procesie badania. Użytkownik może korzystać z zawansowanej wersji, która składa się z dostosowanego produktu, który zawiera specyficzne informacje o systemie produkcyjnym do raportowania.

Parametryzacja wymaga znacznych zmian w oprogramowaniu, które mogą być dokonane tylko przez zespół techniczny Sistrade ECOManager.

 

 

Zobacz rozwiązanie ekoefektywności & zarządzania energią:

ZACZNIJ KORZYSTAĆ Z SISTRADE ERP JUŻ TERAZ

- Kompletne rozwiązanie klasy ERP dla Twojej firmy -